Õigused

Üliõpilaste õigused on kehtestatud Kõrgharidusseadusega paragrahvis 15 ja ka konkreetse kõrgkooli õppekorralduses.

Loe lähemalt teemade kaupa:

Õpingute rahastamiseks on kõrgharidust omandavatel õpilastel võimalik taotleda õppelaenu, riiklikku õppetoetust või kandideerida erinevatele stipendiumidele.

Õppetoetuste eesmärk on tagada ligipääs kõrgharidusele ning motiveerida täiskoormusega ja edukat õppimist.

Õppetoetust ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel oleval üliõpilasel ning ajal, mil üliõpilane saab õppetoetust välisriigi valitsuselt, rahvusvaheliselt või valitsustevaheliselt organisatsioonilt või koostööprogrammi esinduselt.

Allikas: Eesti.ee infosüsteem

Riik toetab vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhine õppetoetus on kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega.

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng:

 • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine;
 • kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on alla 762,50 eurot (2023. aasta seisuga).
 
Üliõpilase keskmine sissetulek pereliikme kohtakuni 190,63 eurot190,64 – 381,25 eurot381,26 – 762,5 eurot
Õppetoetuse suurus440 eurot270 eurot150 eurot
 

Taotlemise meelespea

 • Taotlus tuleb esitada riigiportaalis eesti.ee ja seda saab esitada kogu semestri vältel.
 • Doktorantidele vajaduspõhine õppetoetus ei laiene, nemad saavad taotleda doktoranditoetust.
 • Akadeemilisel õppepuhkusel viibiv tudeng ei saa taotleda õppetoetust.
 • Tudengi perekonnaliikmete ja nende sissetulekute andmed hangib portaal automaatselt Rahvastikuregistri ning Maksukohustuslaste registrist. Õpingutega seotud andmed pärinevad Eesti Hariduse Infosüsteemist.
 • Kuni 24-aastase tudengi perekonnaks on tema vanemad ning alaealised õed, vennad, poolõed ja -vennad ka sel juhul, kui rahvastikuregistris on tudengi elukoha aadress märgitud perekonnaliikmetest eraldi.
 • Kuni 24-aastane tudeng, kes on abielus, lapsevanem või lapse hooldaja, moodustab iseseisva perekonna.
 • 25-aastane ja vanem tudeng on eraldi perekond ning õppetoetuse taotlemisel oma vanemate sissetulekust enam ei sõltu.
 • Kui üliõpilane on kuni täisealiseks saamiseni olnud suunatud asenduskoduteenusele või perekonnas hooldamisele või talle on määratud eestkostja kuni täisealiseks saamiseni ning ta on esitanud seda tõendavad dokumendid, ei loeta tema perekonnaliikmete hulka tema vanemaid, õdesid, vendi, poolõdesid ja poolvendi.

Loe lähemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud. Vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot kuus.

Vajaduspõhist eritoetust määravad ja maksavad õppeasutused, kes küsivad taotlejatelt vajadusel lisadokumente. Vajaduspõhine eriõppetoetus on küll kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega, ent erinevad kõrgkoolid sätestavad oma tingimused, mille alusel vajaduspõhist eritoetust taotletakse. Seetõttu on vajalik tutvuda oma kõrgkooli kodulehel oleva infoga. Küsimuste korral võtke ühendist õppenõustajaga.

Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust.

Loe rohkem Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt.

Doktoranditoetus on doktoriõppes õppivale isikule (edaspidi doktorantõppetoetuste ja õppelaenu seaduses sätestatud tingimustel antav rahaline toetus doktoriõpingutele ja teadustööle pühendumise soodustamiseks ning hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.

Doktoranditoetust on õigus saada doktorandil:

– kes on sisse astunud enne 2022/23. õppeaastat;
– kes on läbinud atesteerimise ülikooli kehtestatud tingimustel ja korras või kes on esimese aasta doktorant;
– kui ta õpib doktoriõppes kas täiskoormusega või osakoormusega juhul, kui temalt ei nõuta õppekulude hüvitamist;
– kes ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.

Doktorandi toetuse suurus on 660 eurot kuus, mida makstakse 12 kuu jooksul aastas. Toetust ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel olles.

Alates 2022/2023 õppeaastast on doktoriõppekoht enamasti riigi toetusega nooremteaduri ametikoht, millega kaasneb doktoritoetuse asemel töötasu. Valdkonnapoolse rahastuse ja juhendamisvalmiduse olemasolul on võimalik doktoriõpet läbida ka töölepingute doktorandina.

Loe lähemalt doktoriõpet reformiva seaduse kohta Riigikogu kodulehelt.

Üliõpilasel on võimalus taotleda nii riiklikke, kõrgkooli kui ka erastipendiume, mis toetavad teadus- ja haridustegevust ning õppetööd.

Riiklikud stipendiumid

Riiklike stipendiumite maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“ kehtestatud tingimustel. Stipendiumid, mida on võimalik taotleda:

 • Tulemusstipendium – suurepäraste õpitulemuste eest maksavad tulemusstipendiumit õppeasutused, kellele eraldatakse riigi poolt tegevustoetust. Tulemusstipendiumit on üliõpilasel õigus taotleda alates esimese õppeaasta teisest semestrist ning stipendiumi suuruseks on 100 eurot kuus. Taotlemiseks on vajalik ühendust võtta oma kõrgkooliga.
 • Erialastipendium – eraldi fondid on loodud riiklikult prioriteetsetel erialadel õppijatele. Lisaks on võimalik taotleda erialastipendiumit nutika spetsialiseerumise kasvualadega (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tervisetehnoloogiad ja -teenused ning ressursside väärindamine) seotud õppekavadel. Stipendiumite määruse kohaselt on erialastipendiumi suuruseks kõrghariduse I ja II astmel 160 eurot kuus.
 • Doktorandistipendiumi eesmärk on toetada ja motiveerida riigile prioriteetsetes valdkondades või doktoriõpet toetavate meetmete raames täiskoormusega õppivaid doktoriõppe üliõpilasi. Doktorandistipendiumi suurus on 440 eurot kuus.
 • Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus.
 • Vanemliku hoolitsuseta kasvanud noorte kõrgharidusõpingute toetamiseks makstakse neile kuus 160 eurot.

Teiste võimalike stipendiumide kohta leiab informatsiooni oma kõrgkooli koduleheküljelt. Loe ka Riigikogu Kantselei August Rei parlamendiuuringu stipendiumi kohta lähemalt!

 

Stipendiumid välismaal õppimiseks

Lisaks pakutakse eraldi stipendiume üliõpilastele, kes soovivad  õppida väliskõrgkoolis lühiajaliselt või omandada täismahus bakalaureuse, magistri- või doktorikraad mõnes välisriigi tunnustatud kõrgkoolis.

Kristjan Jaagu stipendiumid
Eesti riik toetab doktorantide ja magistrantide välisriigis õppimist Kristjan Jaagu stipendiumidega, mida on võimalik taotleda erineva kestusega õppeks:

 • kraadiõpe välismaal stipendiumi saavad taotleda kõik, kes alustavad või jätkavad magistri – või doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikoolis ning on valmis pärast lõpetamist Eestisse tööle asuma.
 • välisõpingute stipendiumiga toetatakse välisõpinguid ühe akadeemilise õppeaasta ulatuses. Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida.
 • välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi, kuni 30 päeva kestvaid õppe – ja teadustööga seotud magistrantide, doktorantide ning noorte teadlaste ja õppejõudude välislähetusi, mille eesmärgiks on osaleda erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses.

Noore õpetlase stipendium
Noore õpetlase stipendiumi eesmärgiks on toetada andekaid Eesti keskkoolilõpetajaid bakalaureusekraadi omandamisel tunnustatud välisülikoolides. Stipendiumiprogramm on loodud eraettevõtjate ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös.

Välisriikide stipendiumid
Haridus ja Noorteamet (HARNO) korraldab Eesti riigi poolt välisriikidega sõlmitud koostöölepingute alusel üliõpilas- ja teadlasvahetust. Samuti vahendab HARNO informatsiooni erinevate välisriikide poolt ühepoolselt pakutavate õppimis- ja stipendiumivõimaluste kohta.

Täpsema informatsiooni nii Eesti kui ka välisriikide poolt Eesti üliõpilastele pakutavate stipendiumide kohta leiab HARNO kodulehelt.

 

Stipendium väliseestlastele

Rahvuskaaslaste programmi stipendiumi eesmärgiks on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides ja riiklikes rakenduskõrgkoolides. Toetatakse õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel.

Kõikidel üliõpilastel on õigus taotleda lisaks veel toimetulekutoetust.

Tingimused õppelaenu taotlemiseks

2022/2023. õppeaastal on õppelaenu maksimaalmäär 3000 eurot. Õppelaenu on õigus saada igal haridustasemel ja –astmel üks kord õppeaasta jooksul.

Õppelaenu on võimalik taotleda kui taotleja:
– on eesti kodanik või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibiv isik;
– õpingute kestus õppekava järgi on kuus kalendrikuud või enam;
– on täis- või osakoormusega õppiv üliõpilane Eesti ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses või;
– on kutseõppe tasemeõppes õppiv, keskharidust omav õpilane Eesti kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis või;
– õpib välisriigis Eesti kõrgkooli või kutseõppeasutusega samaväärses õppeasutuses ja õppevormis.

Tingimused, mil õppelaenu tagasimaksmine peatub
Õppelaenu tagasimaksmise tähtaja kulgemine peatub ja intressi tasumise kohustust ei teki laenusaaja (kui esitatakse pangale vastav taotlus)l:
– ajateenistuses viibimise ajaks;
– ühel vanemal lapse kolmeaastaseks saamiseni;
– arst-residendil residentuuri lõpetamiseni.

Õppelaenu kustutamine
Õppelaen kustutakse laenusaaja surma või 80-100 % töövõimetuks tunnistamise korral. Neil puhkudel ei nõuta ka laenusaajalt ega tema käendajatelt õppelaenuga seotud kohustuste täitmist. Laenu andnud krediidiasutusel tekib õigus nõuda riigilt laenusaaja õppelaenuga seotud kohustuste täitmist riigitagatise ulatuses.

Pank loobub laenusaalat õppelaenuga seotud kohustuste täitmise nõudmisest juhul, kui laenusaaja alaealisel lapsel tuvastatakse sügav puue. Sel juhul täidab laenusaaja eest kohustused kohustused eest Haridus- ja Teadusministeerium. Kohustuste täitmise võtab Haridus- ja Teadusministeerium üle sügava puudega last pidevalt hooldava ühe vanema õppelaenu puhul.

Riigiga õppelaenu maksegraafiku sõlmimine
Riigiga õppelaenu maksegraafiku sõlmimiseks tuleb täita avaldus. Maksegraafiku minimaalseks kuusummaks on 50 eurot ning maksimaalseks perioodiks 7 aastat. Kohtuasjade puhul on minimaalne kuusumma 65 eurot, maksimaalne periood samuti 7 aastat.

Loe pikemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Eesti või välisriigi üliõpilasel ja doktorandil (juhul, kui nad saavad doktoranditoetust) on õigus ravikindlustusele.

Andmed Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab tervisekassale Haridus- ja Teadusministeerium, mis vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest – üliõpilane ei pea ravikindlustuse saamiseks oma andmeid ise esitama. Üliõpilase ravikindlustus lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõppeb tema ravikindlustus ühe kuu möödumisel.

Kui üliõpilane võtab omal soovil akadeemilise puhkuse ning tal puudub töökoha kaudu ravikindlustus, on tal võimalik võtta ennast töötuna arvele ja töötuna arveloleku ajal kehtib samuti ravikindlustus.

Ravikindlustusega on üliõpilane kaetud ka juhul, kui ta peaks olema sunnitud jääma akadeemilisele puhkusele tervislikel põhjustel või seoses kaitseväkke suundumisega. Tudeng, kes õpib päevases õppevormis või täiskoormusega, ei saa võtta end töötuna arvele.

Kõik, kel puudub perearst, võivad abi küsida lähimast perearstikeskusest.

Oma ravikindlustuse kehtivust on võimalik kontrollida riigiportaalist eesti.ee või pöördudes tervisekassa poole:

E-post: info@tervisekassa.ee
Klienditelefon: +372 669 6630.

Omal soovil akadeemilisele puhkusele siirdumise korraldust kehtestades on kõrgkooli otsustada, kas lubada üliõpilane puhkusele korraga kuni üheks aastaks või jätta üliõpilasele õigus võtta akadeemilist puhkust välja mitmes osas. 

Üliõpilasel on õigus saada akadeemilist puhkust kõrgkooli kehtestatud korras üldjuhul kuni üks aasta, lisaks tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Mitmed kõrgkoolid on üle vaadanud oma korrad, et võimaldada vajaduse tekkimisel teistkordselt omal soovil akadeemilisele puhkusele siirduda. Akadeemilisel puhkusel sooritatavate õppeainete hulk on aga erinev igas kõrgkoolis.

Üliõpilaste rahulolu ja tagasiside on üks kriteeriumitest kõrgkoolide institutsionaalsel akrediteerimisel*, seega mängib see suurt rolli kõrgkoolide töös ja arengus.

Tagasisidet antakse tudengite poolt õppeaine raames õpet läbiviidavas keskkonnas või keskselt õppeinfosüsteemis, kus tuleb tagada tagasiside andmise võimalus. Tagasiside aitab nii tudengil reflekteerida oma õppekogemuse üle kui ka annab sisendi õppejõu, instituudi ja ülikooli kui terviku arenguks. Tudengil on õigus anda tagasisidet eesmärgiga oma arvamus kuuldavaks teha, kohustus aidata kaasa ülikooli arengule ning vastutus lähtuda tagasiside andmisel heast tavast ja eetikast. *Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse ülikooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale ning seda viib läbi Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur. Institutsionaalse akrediteerimise kohta võid lähemalt kuulata Tarktudengi kvaliteedikoolitusest.

Kõrgharidusseaduse paragrahv 18 sätestab:

Igal üliõpilasel on õigus osaleda demokraatlikel valimistel oma kõrgkooli üliõpilasesindusse.

Üliõpilased, alustades nende esindajatest, tuleb kaasata kõikidesse otsustusprotsessidesse ja aruteludesse, mis hõlmavad endas üliõpilaselu parendamist. Üliõpilaskond teostab üliõpilaste õigust omavalitsusele ning otsustab ja korraldab iseseisvalt üliõpilaselu küsimusi, lähtudes üliõpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest ning toetades üliõpilaste kujunemist algatusvõimelisteks ja vastutustundlikeks kodanikeks.

Tutvu ka EÜL-i liikmesesinüliõpilasesindustega ning
üliõpilasvalimiste hea tavaga!

Kõrgkoolide ja raamatukogude poolt peab olema tagatud ligipääs kõigile õppetööks vajalikele kohustuslikele õppematerjalidele.

Tallinna Keskraamatukogu on avanud kõigile Tallinna elanikele ligipääsu e-raamatukogule ELLU ning rahvusvahelisele keskkonnale OverDrive. Sealt leiab nii eestikeelset, inglise- kui ka venekeelset kirjandust, audio- ning e-raamatuid/ajakirju.

Uuri lähemalt enda kõrgkooli raamatukogu pakutavate võimaluste kohta Eesti Rahvusraamatukogu kodulehelt või kõrgkooli kodulehelt.

Õpi- ja karjäärinõustamise kõrval on olulisel kohal kõrgkoolides ka psühholoogiline nõustamine.

See tagab, et tudengil on koht, kuhu õpperaskuste ja isiklike probleemide puhul pöörduda. Lisaks on võimalik saada abi ka veebipõhistes keskkondades lahendus.net ja peaasi.ee. Kuigi on kõrgkoole, mis pakuvad psühholoogilist nõustamist, siis hetkel ei ole see kõrgkooliseaduse järgi kohustuslik. Sellegipoolest on oluline mitte jääda oma muredega üksi ning otsida vajadusel abi ja tuge.

Tutvu kindlasti oma kõrgkooli võimalustega pakkuda psühholoogilist nõustamist, vastava informatsiooni leiad kooli kodulehelt. Samuti aitab Sul vajalikke ressursse leida Sinu üliõpilasesindus, kes oma kõrgkooli tudengi heaolu eest igapäevaselt seisab.

Üliõpilasel on õigus:

 • Õppimiseks vajalikele tingimustele, sealhulgas turvalisele ja õpitulemuste saavutamist toetavale õpikeskkonnale;
 • Saada õppekava täitmiseks vajalikku teavet;
 • Saada õpi- ja karjäärinõustamist;
 • Anda tagasisidet õppe sisule, õpetamise kvaliteedile ja õppekorraldusele ning vaidlustada õppekorraldusega seonduvaid otsuseid;
 • Valida esindajaid ja olla valitud kõrgkooli kollegiaalsetesse esinduskogudesse;
 • Saada igal õppeaastal õppetööst vähemalt kaks kuud puhkust, välja arvatud riigikaitselises rakenduskõrgkoolis;
 • Saada akadeemilist puhkust kõrgkooli kehtestatud korras üldjuhul kuni üks aasta, lisaks tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;
 • Saada Kõrgharidusseaduse paragrahvi 15 lõike 4 alusel kehtestatud tingimustel ja korras riiklikke stipendiume.

Üliõpilasel on kohustus:

 • Täita õppekava;
 • Kasutada talle õppimiseks loodud võimalusi, sealhulgas õppevara, vastutustundlikult;
 • Lähtuda õppetöös akadeemilise eetika põhimõtetest ja õppimise heast tavast;
 • Täita muid kõrgkooli kehtestatud õppekorralduse tingimusi.